Affichage de contenus web

Eskumenen Eskuordetza eta Kudeaketa Ardurak

Affichage de contenus web

ESKUMENEN ESKUORDETZA

Tokiko Gobernu batzarrari


  1.- HIRIGINTZA

a) Eraikuntza berriak egiteko eta lehendik dauden eraikuntzetan berrikuntza handiak egiteko lizentziak ematea, eta horiek gauzatzeko proiektuak onartzea (21.1.q artikulua), zergen ondorioetarako aurrekontu likidagarria 200.000,00 eurokoa edo gehiagokoa denean.

b) Eraikuntzetako lehen erabilerako lizentziak ematea (21.1.q artikulua), baldin eta obra-lizentzia Tokiko Gobernu Batzarrak eman badu.

c) Aurri-espedienteak erabakitzea (21.1.s artikulua).

d) Hirigintza-kudeaketarako tresnak (birpartzelazio-proiektuak, urbanizatzeko jarduketa programak eta gainerako hitzarmenak) eta urbanizazio-proiektuak onartzea (21.1.j artikulua).

e) Hirigintza-ordenamenduko planei eta hitzarmenei hasierako eta behin-behineko onespena ematea, baldin eta behin betiko onespenaren eskumena Udalbatzarrarena bada (21.1.j artikulua).

f) Hirigintzako arau-hauste larri eta oso larrien ondoriozko zigorrak (Hirigintza-diziplinaren Arautegiko 51. artikulua eta ondorengoak).

g) Ingurumena: Zarata mapak eta ekintza planak onartzea (213/2012 Dekretuaren 18. eta 19. Artikuluak); Klima-aldaketaren aurkako ekintza-planak onartzea, Udalbatzaren eskumena ez denean.

  2.-GIZA BALIABIDEAK

a) Lan eskaintza publikoa onartzea, Udalbatzarrak onartutako aurrekontuaren eta plantillaren arabera (21.1.g artikulua).

b) Langileak hautatzeko eta lanpostuak betetzeko lehiaketetarako oinarriak onartzea (21.1.g artikulua).

c) Diziplina-espedienteak erabakitzea (21.1.h artikulua).

  3.- KONTRATAZIOA

a) Edonolako kontratazioak eta emakidak egitea, baldin eta baliabide arrunten % 5etik % 10era bitartekoak badira (21.1.ñ artikulua)

b) Obra-proiektuak eta zerbitzu-proiektuak onartzea, baldin eta horiek kontratatzeko edo esleitzeko eskumena badu eta aurrekontuan aurreikusita badaude (21.1.o artikulua).

  4. DIRU-LAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK

Eskaeren arteko lehia bidez laguntzak eta diru-laguntzak emateko deialdia onartzea, bai eta horiek erabakitzea ere.

Honako hauek eskuordetzearen esparrutik kanpo daude eta, beraz, Alkatetzaren esku geratzen dira: alde batetik, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, diru-laguntzei buruzkoak, 22.2 artikuluan aurreikusten duen zuzeneko laguntza eta diru-laguntza oro, eta horien ondorengo formalizazio-hitzarmenak sinatzea; eta, bestetik, gizarte-larrialdiko planen, banan banako laguntza planen eta abarren arabera baimentzen diren gizarte arloko laguntzak.

  5.- GASTUAK

Bere eskumeneko arloan obligazioak aitortzea, baliabide arrunten % 5etik % 10era bitartean (21.1.f artikulua).

  6.- ONDASUNAK

Ondasunak eta eskubideak erostea, eta ondarea besterentzea, horien balioa baliabide arrunten % 5etik % 10era bitartean dagoenean (21.1.p artikulua).

Bere eskumeneko arloan udal jabetzako ondasunak doan erabiltzen lagatzeko erabakiak hartzea (21.1.s artikulua), baldin eta iraupena urtebetekoa edo gehiagokoa bada.

  7.- LANKIDETZA-HITZARMENAK

Beste administrazio batzuekin eta beste pertsona fisiko edo juridiko batzuekin lankidetza-hitzarmenak onartzea, lege hauen aplikazio-eremutik kanpo geratzen direnean: a) azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena; b) azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, diru-laguntzei buruzkoa, eta hori garatzeko arauak (21.1.s artikulua).

    
Ekonomia

JESUS ARANA GOMEZ 1. alkateordeari eskuordetzea 9/2017 Legeak (azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratuenak; horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora) 118. artikuluan Alkatetzari emandako honako eskumen hauek, zerbitzu eta hornidura kontratu txikiei dagokienez; aldiz, obra-kontratu txikiak beretzat gordetzen ditu Alkatetzak:

—    Kontratazio-organoak txostena egingo du, kontratuaren beharra arrazoitzeko.
—    Frogatuko da kontratazioko arau orokorrak ez aplikatzeagatik kontratuaren helburua ez dela aldatzen ari.
—    Frogatuko da kontratistak ez dituela sinatu kontratu txiki gehiago, zeinak, bakarka edo multzoan, 15.000 euroko kopurua gainditzen duten hornidura edo zerbitzu kontratuetan.
—    Gastua onartzeko ebazpenak.

    
Udaltzaingoa

3. alkateorde IBAN SAN MARTIN jaunari eskumen hauek eskuordetzea:

–    UDALTZAINGOA
–    HERRITARREN SEGURTASUNA ETA HERRI BABESA
–    TRAFIKOA: bai ZARAUZKO HIRI-BIDEETAKO ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO ORDENANTZAn bai OINEZKOEN ETA IBILGAILUEN ZIRKULAZIOARI BURUZKO UDAL ORDENANTZAn aurreikusitako baimenak ematea eta, halaber, zigortzeko espedienteak tramitatu eta erabakitzea.

Hona hemen, hain zuzen ere, eskumen horiek jasotzen dituzten aginduak: apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena (apirilaren 21eko 11/1999 Legeak aldatua) —21.1.i) eta 21.1.s) artikuluetan—, eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretua, Toki-erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena —41.15 eta 41.27 artikuluetan—.

 

Udal Musika Eskola

Kulturako zinegotzi arduradun IRUNE URBIETA ALBERDI andreari eskuordetzea “IMANOL URBIETA” UDAL MUSIKA ESKOLAko Zuzendaritza Batzordeko eta Eskola Kontseiluko lehendakaritza.


 

KUDEAKETA ARDURAK

Giza baliabideak Jesus Arana Gomez
Ogasuna eta Finantzak (eskuordetzaren osagarri): Jesus Arana Gomez
Barne kudeaketa (Kontratazioa,  Ondarea ….) Iker Basurko De Miguel
Garapen jasangarria, 2030 helburuak Iker Basurko De Miguel
Herritarren Arreta Zerbitzua (HAZ) Iker Basurko De Miguel
Mugikortasuna Iker Basurko De Miguel
Azpiegiturak, obra txikiak eta zerbitzuak Iban San Martin Hernandez
IKT, e-administrazioa Jesus Arana Gomez
Gobernantza Irekia, partaidetza eta elkarbizitza Jesus Arana Gomez
Euskara Irune Urbieta Alberdi
Kultura Irune Urbieta Alberdi
Hezkuntza Irune Urbieta Alberdi
Turismoa Ixidor Larrañaga Ayerbe
Jaiak Ixidor Larrañaga Ayerbe
Toki garapen ekonomikoa (merkataritza, ostalaritza…) Iker Basurko De Miguel
Gizarte Politikak Jesus Arana Gomez
Parekidetasuna Gloria Vazquez Herranz
Lankidetza Patxi Elola Azpeitia
Agenda 21 Gloria Vazquez Herranz
Ingurumena Gloria Vazquez Herranz
Ingurumen heziketa, baratzeak... Patxi Elola Azpeitia
Kirolak Leire Arana Olabarrieta
Boluntariotza eta gizarte ekimena Leire Arana Olabarrieta
Immigrazioa Iratxe Zorrozua Eguiazabal
Gazteria Jon Andoni Urdangarin Urrutia

 

Affichage de contenus web

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010