Eskumenen eskuordetza eta Kudeaketa Ardurak - izenburua

Eskumenen Eskuordetza eta Kudeaketa Ardurak

Eskumenen eskuordetza eta Kudeaketa Ardurak

ESKUMENEN ESKUORDETZA

Tokiko Gobernu batzarrari


 

1.- HIRIGINTZA

a) Eraikuntza berriak egiteko eta lehendik dauden eraikuntzetan berrikuntza handiak egiteko lizentziak ematea, eta horiek gauzatzeko proiektuak onartzea (21.1.q artikulua), zergen ondorioetarako aurrekontu likidagarria 200.000,00 eurokoa edo gehiagokoa denean.

b) Jarduera lizentziak ematea, baldin eta obra-lizentziarekin batera izapidetzen badira eta obra lizentzia emateko eskuduna Tokiko Gobernu Batzarra baldin bada (21.1.q artikulua)

c) Eraikuntzetako lehen erabilerako lizentziak ematea (21.1.q artikulua), baldin eta obra lizentzia Tokiko Gobernu Batzarrak eman badu.

d) Aurre-espedienteak erabakitzea (21.1.s artikulua).

e) Hirigintza-kudeaketarako tresnak (birpartzelazio-proiektuak, urbanizatzeko jarduketa programak eta gainerako hitzarmenak) eta urbanizazio-proiektuak onartzea (21.1.j artikulua).

f) Hirigintza-ordenamenduko planei eta hitzarmenei hasierako eta behin-behineko onespena ematea, baldin eta behin betiko onespenaren eskumena Udalbatzarrarena bada (21.1.j artikulua).

g) Hirigintzako arau-hauste larri eta oso larrien ondoriozko zigorrak (Hirigintza diziplinaren Arautegiko 51. artikulua eta ondorengoak).

h) Ingurumena: Zarata mapak eta ekintza planak onartzea, (213/2012 Dekretuaren 18. eta 19. artikuluak) bai eta babes akustiko berezien eremuak deklaratzea eta horien plan zonalak onartzea (213/2012 Dekretuaren 45. eta 46. artikuluak). Klima-aldaketaren aurkako ekintza-planak onartzea, Udalbatzaren eskumena ez denean.

2.- GIZA BALIABIDEAK

a) Lan eskaintza publikoa onartzea, Udalbatzarrak onartutako aurrekontuaren eta plantillaren arabera (21.1.g artikulua).

b) Langileak hautatzeko eta lanpostuak betetzeko lehiaketetarako oinarriak onartzea (21.1.g artikulua).

c) Diziplina-espedienteak erabakitzea (21.1.h artikulua).

3.- KONTRATAZIOA

a) Edonolako kontratazioak eta emakidak egitea, baldin eta baliabide arrunten % 5etik % 10era bitartekoak badira (21.1.ñ artikulua).

b) Obra-proiektuak eta zerbitzu-proiektuak onartzea, baldin eta horiek kontratatzeko edo esleitzeko eskumena badu eta aurrekontuan aurreikusita badaude (21.1.o artikulua).

4. DIRU-LAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK

Eskaeren arteko lehia bidez laguntzak eta diru-laguntzak emateko deialdia onartzea, bai eta horiek erabakitzea ere.

Honako hauek eskuordetzearen esparrutik kanpo daude eta, beraz, Alkatetzaren esku geratzen dira: alde batetik, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, diru-laguntzei buruzkoak, 22.2 artikuluan aurreikusten duen zuzeneko laguntza eta diru-laguntza oro, eta horien ondorengo formalizazio-hitzarmenak sinatzea; gizarte-larrialdiko planen, banan banako laguntza planen eta abarren arabera baimentzen diren gizarte arloko laguntzak; Tokiko Gobernu Batzordeak ebatzitako diru-laguntza prozeduren baitan hartu beharreko gainontzeko ebazpenak (zuriketaren onarpena, diru-laguntzaren itzulketa eskaerak, emandako kopuruan aldaketa etb.)

5.- GASTUAK

Bere eskumeneko arloan obligazioak aitortzea, baliabide arrunten % 5etik % 10era bitartean (21.1.f artikulua).

6.- ONDASUNAK

Ondasunak eta eskubideak erostea, eta ondarea besterentzea, horien balioa baliabide arrunten % 5etik % 10era bitartean dagoenean (21.1.p artikulua).

7.- LANKIDETZA-HITZARMENAK

Beste administrazio batzuekin eta beste pertsona fisiko edo juridiko batzuekin lankidetza hitzarmenak onartzea, lege hauen aplikazio-eremutik kanpo geratzen direnean: a) Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa eta b) Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, diru-laguntzei buruzkoa, eta hori garatzeko arauak (21.1.s artikulua).

    
Ekonomia

2023ko ekainaren 23ko 1454 zenbakidun Dekretuan emandako eskuordetza aldatzea eta IKER BASURKO DE MIGUEL Tokiko Gobernu Batzarreko kideari eskuordetzea 9/2017 Legeak (azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratuenak); 118.artikuluan Alkatetzari emandako honako eskumen hauek, kontratu txiki guztiei dagokionean:

— Kontratazio-organoak txostena egingo du, kontratuaren beharra arrazoitzeko.
— Frogatuko da kontratazioko arau orokorrak ez aplikatzeagatik kontratuaren helburua ez dela aldatzen ari.
— Gastua onartzeko ebazpenak.

Eskumen horiek urte bakoitzean Aurrekontua Betearazteko Arauan zehaztutako prozeduraren arabera egikarituko dira.


Udaltzaingoa

GERVASIO GABIRONDO FERNANDEZ Tokiko Gobernu Batzarreko kideari eskumen hauek eskuordetzea:

– UDALTZAINGOA
– HERRITARREN SEGURTASUNA ETA HERRI BABESA
– TRAFIKOA: bai ZARAUZKO HIRI-BIDEETAKO ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO ORDENANTZAn bai OINEZKOEN ETA IBILGAILUEN ZIRKULAZIOARI BURUZKO UDAL ORDENANTZAn aurreikusitako baimenak ematea eta, halaber, zigortzeko espedienteak tramitatu eta erabakitzea.

Hona hemen, hain zuzen ere, eskumen horiek jasotzen dituzten aginduak: apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena 21.1.i) eta 21.1.s) artikuluetan, eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretua, Toki-erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena —41.15 eta 41.27 artikuluetan—.

 

Udal Musika Eskola

Kulturako zinegotzi arduradun IRUNE URBIETA ALBERDI andreari eskuordetzea “IMANOL URBIETA” UDAL MUSIKA ESKOLAko Zuzendaritza Batzordeko eta Eskola Kontseiluko lehendakaritza.


 

KUDEAKETA ARDURAK

Zarautz 2030, Proiektu estrategikoak eta Berrikuntza Iker Basurko De Miguel
Bizikidetza Jesus Arana Gomez
Gobernantza, Giza Baliabideak eta IKT Jesus Arana Gomez
Ogasuna eta Finantzak (eskuordetzea osagarri), Kontratazioa eta Ondarea Iker Basurko De Miguel
Herritarren Arreta Zerbitzua (HAZ) Leire Arana Olabarrieta
Partaidetza, Garapen Ekonomikoa, Merkataritza, Turismoa, Jaiak eta Ekitaldiak Leire Arana Olabarrieta
Mugikortasuna Iker Basurko De Miguel
Euskara, Kultura, Hezkuntza eta Gazteria Irune Urbieta Alberdi
Gizarte Politikak Jesus Arana Gomez
Jarduera fisikoaren eta kirolaren kudeaketa Inaxio Illarramendi Lizarreta
Parekidetasuna Gloria Vazquez Herranz
Ingurugiroarekiko sentsibilizazioa, Eraztun Berde-Urdina, Landa Garapena eta Merkatu Plaza Gloria Vazquez Herranz
Animalien Ongizatea Gloria Vazquez Herranz
Hirigintza eta Etxebizitza Garbiñe Oiarbide Iruretagoiena
Azpiegiturak, Obrak, Zerbitzuak eta Bizitza Kalitatea Iban San Martin Hernández

 

Bilatuenak

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010